"Czytanie książki jest, przynajmniej dla mnie, jak podróż po świecie drugiego człowieka.
Jeżeli książka jest dobra, czytelnik czuje się w niej jak u siebie, a jednocześnie intryguje go,
co mu się tam przydarzy, co znajdzie za następnym zakrętem."

Jonathan Carroll — "Kraina Chichów"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKA ZSH w Sopocie
REGULAMIN BIBLIOTEKI
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE

Biblioteka Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie, pełni funkcję ośrodka informacji szkolnej, uczestniczy w realizacji zadań szkoły poprzez:

§  gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów,
§  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
§  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
§  także organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

Szczegółowa realizacja zadań zawarta jest w rocznym planie pracy biblioteki.


ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:
1.    Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy pracownicy, uczniowie i ich rodzice zgodnie ze Statutem Szkoły.
2.    Każdy czytelnik winien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
3.    W bibliotece jest częściowo wolny dostęp do półek.
4.    Czytelnik wybiera książki sam, lub zasięga informacji u bibliotekarza.
5.    Książki wypożyczane są bezpłatnie.
6.    Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki w tym 1 lekturę.
7.    Wypożyczonych książek nie wolno przetrzymywać dłużej niż:
 lektury 1 tydzień, pozostałe 2 tygodnie.
8.    Wypożyczone książki należy szanować.
9.    Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki może uzyskać przedłużenie okresu
 wypożyczenia pod warunkiem, że zgłosi się przed upływem terminu
 zwrotu.
10.    Maturzyści mogą wypożyczyć więcej książek po uprzednim porozumieniu
  z bibliotekarzem.
11.    Książki wypożycza się osobiście. Nie wypożycza się dla osób „trzecich” .
12.    Przy wypożyczeniu należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę na
  ewentualne uszkodzenia.
13.    W bibliotece obowiązuje cisza.
14.    Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie
  wypożyczone książki winny być zwrócone.
15.    Książkę zniszczoną lub zgubioną czytelnik winien odkupić.
16.    Książki znajdujące się w księgozbiorze podręcznym są udostępniane
  do wykorzystania tylko na miejscu w czytelni lub na zajęcia lekcyjne.
17.    Czytelnia jest miejscem cichej pracy umysłowej.
18.    W bibliotece nie wolno spożywać posiłków.


Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych:
1.   W czytelni uczniowie mogą korzystać z komputerów podłączonych do Internetu.
2.   Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.
3.   Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
4.   Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
5.   Można korzystać tylko z zainstalowanych programów.
6.   Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
7.   Jeśli użytkownik opuści stanowisko bez zgłoszenia bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
8.   Zabrania się przeglądania stron o treści naruszającej ogólnie przyjęte normy i zasady etyczne.
9.   Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
10.    W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz, administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.